RYDZEWO – ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Stanisława B i M w Zarańsku, Zarańsko 8A, NIP 6741357738, zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) – remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Przedmiotem zamówienia jest remont kościoła pw. Świętej Trójcy w m. Rydzewo, gmina Drawsko Pomorskie w zakresie:
 1. Dokończenie wymiany tynków wewnętrznych;
 2. Remont posadzki;
 3. Robót stolarskich.
 4. Obiekt wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków.
 5. Zakres robót budowlanych określony w przedmiarze robót stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia.
 6. Dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zapytania obejmuje całe zamierzenie budowalne, którego większość elementów została już wykonana.
 7. Wykonawca zapewnia kierownika budowy z uprawnianiem do kierowania pracami czy zabytkach.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2024 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis spełnienia warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

 1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 250 tys złotych Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach niniejszego warunku. Warunek ten ma być spełniony samodzielnie przez Wykonawcę ;
 2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: jedną osobą na stanowisko: Kierownik Budowy: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 20023 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyżej wymienionych robót (np. referencje, protokoły odbioru) oraz potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kierownika budowy należy również załączyć do oferty.

 1. Okres związania ofertą: 30 dni
 2. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji: ks. Adam Saks, e-mail: parafiazaransko@gmail.com, tel. 576 248 870,
 3. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
 4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty / oświadczenia:
 5. Warunki gwarancji (jeśli dotyczy) : 36 miesięcy
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
 7. Miejsce i termin złożenia/ przesłania ofert: ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 08.03.2024 r., do godz. 10:00 w Kancelarii Parafialnej w Zarańsku 8A, 78-500 Drawsko Pomorskie
 8. Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie zmienione.
 9. Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

a) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

b) prowadzone postępowanie jest obarczone błędem;

c) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

Formularz oferty


Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Stanisława B i M w Zarańsku, Zarańsko 8A, NIP 6741357738
Oferta na wykonanie (nazwa zamówienia) Dołgie, kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.) – renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej..
(nazwa, pieczęć wykonawcy)


Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji wskazanego wyżej zamówienia składam niniejszym ofertę na realizację tego zamówienia:

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję następujące wynagrodzenie brutto: ___________________________________________________________PLN.

2) Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 jest wystarczające do właściwej realizacji zamówienia w całości.

3) Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* rachunek bankowy nr …….………………………………, przy którym został utworzony wydzielony rachunek VAT.

4) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, w tym także ze wzorem umowy i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

6) W związku z wejściem w życie od dnia 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy

7) Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”) oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8) Do niniejszej oferty załączam (jeśli dotyczy)

a) …………………………………….

b) …………………………………….

c) …………………………………….

..…………………………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

PLIKI DO POBRANIA:

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest